Isa 59.17: He put on his helmet.
Eph 6.17: outa all da kine bad stuff you stay in, dass jalike one helmet fo yoa head.
1Th 5.8: Dass jalike one helmet fo da army guy's head.