2Ki 18.34: Wea was da gods fo da Sefarvaim, Hena, an Ivvah peopos?
2Ki 19.13: O da king fo Arpad, da king fo da big town a Sefarvaim, o Hena, o Ivvah?
Isa 37.13: Now, wea da kings fo Hamath, Arpad, Sefarvaim town, Hena, Iva?