Lev 11.19: da barn owl, da pelican, da fish eagle, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
Deu 14.18: odda kine scavenja bird, da cormorant, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
Isa 14.23: make Babylon town come jalike da boonies, One place wea da heron bird live inside da swamp.”
Isa 38.14: I make noise jalike da swift o da heron bird.