2Ki 18.18: Eliakim, Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine business, go out fo
2Ki 18.26: Den Eliakim, Hilkiah boy, an Shebna an Joah tell da territorial govna guy, “We
2Ki 18.37: Den Eliakim, Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine business, Shebna da
2Ki 22.4: He tell um: “Go talk to Hilkiah, da main pries guy.
head: Hilkiah Find Da Rules
2Ki 22.8: Lata, Hilkiah, da main pries guy, tell Shafan da secretary, “I wen find
2Ki 22.10: I get one book, dat Hilkiah da pries guy wen give me.”
2Ki 22.12: Den King Josiah tell Hilkiah da pries guy, Ahikam Shafan boy, Akor Micaiah boy, Shafan
2Ki 22.14: Hilkiah, da pries guy, Ahikam, Akor, Shafan, an Asaiah go fo talk
2Ki 23.4: King Josiah tell Hilkiah da main pries, da pries guys dat work wit him, an da
2Ki 23.24: do eryting da rules tell, dat stay inside da book dat Hilkiah wen find inside da Temple Fo Yahweh.
Ezr 7.5: den Amariah, den Ahitub, den Zadok, den Shallum, den Hilkiah, den anodda Azariah, den Seraiah.
Neh 8.5: On da right side had Mattitiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, an Maaseiah.
Neh 11.11: From da pries guys, get Jedaiah Joiarib boy, Jakin, Seriah Hilkiah boy, his odda ancesta guys Meshullam, Zadok, Meraiot, an
Neh 12.7: Moadiah, Bilgah, Shemaiah, Joiarib, Jedaiah, Sallu, Amok, Hilkiah, an Jedaiah.
Neh 12.21: Hashabiah was leada fo da Hilkiah ohana.
Isa 22.20: ‘Dat time, I goin call my worka guy, Eliakim, Hilkiah boy, fo come work fo me.