Gen 22.2: Wen you get dea, I goin show you one a da hills ova dea.
Gen 49.26: from da mountains, An from da nice tings dat get Inside da hills dat goin stay fo eva.
Lev 26.30: down yoa sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills, an cut down da altars you guys make fo burn incense dea.
Deu 1.7: Take all yoa stuffs an go up inside da hills wea da Amor peopo stay.
Deu 1.7: live nea dem stay, inside da Jordan Valley, an da small hills on da west side, an da Negev boonies sout side, an da
Deu 1.19: oua God Yahweh wen tell us, we go from Mount Sinai to da hills inside da Amor peopo's land.
Deu 1.20: So I tell you guys, ‘All us guys stay come by da hills inside da Amor peopo's land.
Deu 1.41: fo fight, an tink az not hard fo go up dea inside da hills.
Deu 1.43: You guys get big head an you go up inside da hills.
Deu 1.44: But da Amor peopo dat live inside dose hills wen come out fight you guys, an dey make you guys run
Deu 2.37: peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da hills.
Deu 8.7: an watta place, an watta come from undaneat da valleys an hills.
Deu 8.9: Da stones dea get iron, an you can dig copper from da hills.
Deu 12.2: down all da sacrifice place on top da high mountains an hills, an unda ery tree dat get plenny green leaf.
Deu 33.15: ery month, Da bestes kine stuff from da ol mountains An da hills dat stay foeva, Da bestes stuff from da earth An eryting
1Ki 3.2: time, all da peopo still stay making sacrifice on top da hills, cuz dey still yet no build one temple fo Yahweh, fo show
1Ki 3.3: even Solomon stay make sacrifice an burn incense on top da hills.
1Ki 12.31: build small kine house by da sacrifice places on top da hills fo pray.
1Ki 12.32: all da small kine sacrifice house he wen build on top da hills fo pray to da odda gods too.
1Ki 13.2: ting, he goin kill da pries guys fo da places on top da hills wea da peopo make sacrifice.
1Ki 13.32: stay Bethel town, an bout all da small temples on top da hills wea peopo make sacrifice to odda gods inside da Samaria
1Ki 13.33: place come pries guys fo da sacrifice places on top da hills.
1Ki 13.33: pries, Jeroboam make um come pries fo da places on top da hills wea dey make sacrifice to odda gods.
1Ki 14.23: Dem guys make spesho kine place on top da high part a da hills fo make sacrifice, an dey stand up big stone fo make place
1Ki 15.14: But da places on top da mos high part a da hills wea da peopo make sacrifice fo da odda gods, dey still
1Ki 22.17: was one dream, All da Israel guys running all ova da hills, Jalike sheeps dat no mo sheep farma fo take care dem.
1Ki 22.43: Still yet, all da sacrifice place on da top a da hills still stay dea.
2Ki 6.17: He look, an he see all ova da hills aroun da town, get real plenny fire kine horses an war
2Ki 12.3: But still yet, da altars still stay on da top a da hills fo make sacrifice fo da idol kine gods.
2Ki 14.4: sacrifice places fo da idol kine gods still stay on top da hills.
2Ki 15.4: But da sacrifice places on top da hills still stay dea.
2Ki 15.35: Da sacrifice places fo da odda gods still stay on top da hills, an da peopo stay make sacrifice an burn incense fo da
2Ki 16.4: Get plenny sacrifice place on top da hills an unda ery big shade tree.
2Ki 17.9: get strong wall aroun dem, da peopo build places on top da hills fo make sacrifice fo da odda gods, nea all dea towns.
2Ki 17.11: burn incense on top ery sacrifice place dey make on top da hills, jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen da Israel
2Ki 17.29: dat da Samaria peopo wen make befo time on top all da hills.
2Ki 17.32: fo make dem da pries guys fo da sacrifice places on top da hills.
2Ki 18.4: was da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash da big kapu stones fo da odda gods, an cut down da
2Ki 18.22: come Hezekiah wen take away his sacrifice places on top da hills, an his altars?
2Ki 23.5: job fo burn incense on top da sacrifice places on top da hills nea da Judah towns, an da ones nea Jerusalem.
2Ki 23.8: da Judah towns, an make all da sacrifice places on top da hills from Geba to Beersheba, so nobody can use um.
2Ki 23.9: wen use da sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills befo time, King Josiah no let dem make sacrifice on top da
2Ki 23.13: make um so nobody can use da sacrifice places on top da hills across Jerusalem, da south side a da Olive Tree Ridge.
2Ki 23.19: All da buildings fo da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build inside da towns aroun
2Ki 23.20: kill all da prieses fo da sacrifice places on top da hills.
Isa 2.2: importan place in da whole world, Mo importan den da odda hills.
Isa 2.14: If dey tink dey tall Jalike da tall mountains an hills, An da tall towers, An da strong walls nobody can bus up,
Isa 7.25: On top da hills, da place wea befo time dey hoe hana da grass, you no goin
Isa 16.12: Moab peopo go up Da sacrifice places fo dea gods on top da hills, An no matta dey work plenny hard an stay tired Fo go pray
Isa 17.13: da dry weeds in front one storm Dat blow in da wind in da hills.
Isa 26.5: He goin make da towns come notting Dat sit on top da hills So da army guys no can come dea.
Isa 30.25: goin get plenny watta fall down From da high mountains an hills.
Isa 40.4: Cut thru all da mountains an hills Fo make da road level!
Isa 40.12: He put all da mountains an hills on top da scale, Fo tell how heavy dem.
Isa 41.15: Jalike you goin broke up da mountains An smash da hills.
Isa 41.18: Jalike I goin make rivers come down on top da dry hills, An pukas fo watta inside da deep gulches.
Isa 42.15: I goin bus up da mountains an hills, An make eryting dat grow on top dem come all dry.
Isa 49.9: Dey goin find dea food by da side a da road, An on top da hills wea no mo tree.
Isa 54.10: No matta no mo da mountain An da hills shake, Da way I stay tight wit you guys, Dat no goin
Isa 55.12: Jalike da mountains an hills Goin sing loud in front you guys, An all da trees in da
Isa 65.7: Fo dea idol kine gods, An make me shame on top da hills, I goin measure dem Fo all da tings dey wen do befo time,
Amo 3.9: Come togedda on top da hills near aroun Samaria town, An check out all da stuff inside
Amo 4.1: jalike da fat cows from Bashan Dat eat grass on top da hills Samaria side!
Amo 7.9: “Yahweh wen say dis too: ‘Da places on top da hills wea da Isaac ohana peopo go Fo make sex an den pray, I
Amo 9.13: get so plenny juice from da fresh grapes, Goin run down da hills An make da hills look jalike dey stay melting all ova da
Amo 9.13: from da fresh grapes, Goin run down da hills An make da hills look jalike dey stay melting all ova da place!
Mrk 3.13: Den Jesus wen go to da hills.
Mrk 5.5: an day, da guy everytime yelling from da grave yard, an da hills, an cutting himself wit stones.
Luk 1.39: Dat time, Mary wen get up an wen go fast to one town in da hills Judea side.
Luk 1.65: An everybody wen tell dis story all ova da place in da hills Judea side.
Luk 23.30: An dey goin tell da hills, ‘Hide us!’