Gen 10.17: from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da
Gen 34.2: Da main guy, dat land, was Shekem, Hamor boy from da Hiv peopo.
Gen 36.2: odda one, Oholibamah, Anah daughta, an Anah was Zibeon da Hiv guy boy.
Exo 3.8: peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live now.
Exo 3.17: peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 13.5: da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living ova dea now.
Exo 23.23: peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin
Exo 33.2: peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.’
Exo 34.11: peopo, da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 7.1: peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 20.17: peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh wen tell
1Ki 9.20: da Amor peopo, an da Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, dis all da ones da Israel peopo