1Ki 21.7: Jezebel his wife tell um, “Ho!
2Ki 6.5: Da guy yell, “Ho, boss!
Isa 14.10: Wen dey meet you guys, dey all goin tell you, “Ho!
Mat 8.10: hear dat, an he tell da odda guys dat stay following him, “Ho!
Mat 14.15: Wen da sun stay going down, his guys come by him an say, “Ho ka!
Mat 19.20: Da young guy say, “Ho, Teacha!”
Mat 24.1: Ho ka!
Mat 27.29: Dey say, “Ho!
Mrk 1.24: Right den an dea he wen yell, “Ho!
Mrk 10.20: He say: “Ho, Teacha!
Mrk 15.18: Den dey say, “Ho!
Luk 7.9: jaws wen drop, an he wen tell all da peopo dat stay dea, “Ho!
Luk 8.15: But ho!
Luk 18.21: Da guy wen say, “Ho, Teacha!
Luk 24.32: Den dey tell each odda, “Ho!
Luk 24.36: Wen dey telling Jesus guys dis, ho!
Jhn 2.20: Den da Jewish guys tell him, “Ho!”
Jhn 8.33: Dey tell him, “Ho!
Jhn 8.52: Den da Jewish leada guys tell him, “Ho!
Rom 11.33: Ho, da smart God stay!
1Co 8.8: Ho!”
1Co 14.3: But da guy dat talk fo God, ho!