Gen 22.13: He see one big sheep, boy kine, dat get da horn stuck inside da bushes an no can get out.”
Exo 19.13: afta da peopo hear one long trumpet sound from da sheep horn, den dey can go up da mountain.
Exo 19.16: Had loud noise jalike from one sheep horn.
Exo 19.19: Da horn noise dey hear, stay coming mo strong erytime.
Exo 20.17: Dey all hear da sheep horn trumpet an see da smoke all ova da mountain.
Exo 21.28: If get one bull cow, an da bull cow use his horn fo kill one guy o one wahine, den erybody gotta throw
Exo 21.29: But if from long time da bull cow like use his horn fo go afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta
Exo 21.29: shua da cow no go afta peopo -- den, if da cow use his horn fo kill one guy o one wahine, erybody gotta throw stone fo
Exo 21.31: Same ting, if da cow use his horn kill one boy o one girl, get da same rule fo wat da cow
Exo 21.32: If da cow use his horn kill one slave guy o slave wahine, da cow owna gotta pay
Exo 21.36: But if peopo know from long time dat dat cow like use his horn fo go afta da odda cows, an da owna no do notting fo make
Exo 27.2: Make horn dat stick out at da four cornas, an make da altar one
Exo 38.2: Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four corna.
Lev 23.27: numba seven, da day numba ten, nine day afta da Blow Da Horn time, az da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Me,
Lev 25.9: Dat time, peopo goin blow da sheep horn trumpets all ova you guys land.
Deu 33.17: ohana get plenny powa, Jalike one wild cow dat get big horn, An wit da horn dey poke all da differen peopos same time,
Deu 33.17: powa, Jalike one wild cow dat get big horn, An wit da horn dey poke all da differen peopos same time, Even da one dat
1Ki 1.39: Wen dey get dea, Zadok da pries guy take one horn olive oil inside, dat he wen get from da Tent Fo Rememba
1Ki 22.11: Zedekiah, Kena`anah boy, wen make tings dat look like cow horn outa iron.
2Ki 9.13: Den dey blow da sheep horn trumpet an yell, “Jehu, da king!’-”
Neh 4.18: Da guy dat blow da sheep horn trumpet, he stay by me.
Isa 18.3: An wen da horn make noise, You goin hear um.
Isa 27.13: Dat time, one big sheep horn trumpet goin blow.
Dan 7.8: I still stay tink bout da horns, get one odda small kine horn come up inside da middo a da odda horns.
Dan 7.8: Dis horn make three a da horns dat stay dea firs time, broke off.
Dan 7.8: Dis horn, get eyes jalike peopo, an get one mout dat talk big.
Dan 7.11: Den I still yet look back, cuz a da way da horn talk, jalike he big.
Dan 7.20: An den I like know bout da ten horn on top his head too, an da odda horn dat come up, an da
Dan 7.20: like know bout da ten horn on top his head too, an da odda horn dat come up, an da three horn dat fall off in front da new
Dan 7.20: top his head too, an da odda horn dat come up, an da three horn dat fall off in front da new horn.
Dan 7.20: dat come up, an da three horn dat fall off in front da new horn.
Dan 7.20: Dat horn look mo importan den da odda horns, an get eyes an one
Dan 7.21: Den wen I look, dat horn stay make war agains dose dat stay spesho fo God, an start
Dan 7.24: Da ten horn, dat mean, Goin get ten kings goin come from dat country,
Dan 8.3: look up, an dea in front me get one boy kine sheep wit two horn.
Dan 8.3: His two horn, real long.
Dan 8.5: bout dis, right den an dea one boy kine goat wit one big horn an you no can miss him, in da middle a da two eyes, come
Dan 8.6: Da goat come by da sheep wit da two horn dat stay standing by da side a da canal, an run strait fo
Dan 8.7: He hit da sheep an smash da two horn.
Dan 8.8: An wen he come mo strong lidis, somebody broke off da big horn.
Dan 8.9: From one a da four horns, one nodda horn goin grow up, dat start small, but come mo strong.
Dan 8.10: Da new horn grow, an reach all da way up to wea can beef da army
Dan 8.10: Den da horn throw down some a da sky army an some a da stars on top da
Dan 8.11: Da horn make himself come big, fo come same jalike da leada fo da
Dan 8.12: Dat horn get one army fo do bad kine stuff an fo stop da sacrifice
Dan 8.12: Eryting go good fo da horn.
Dan 8.20: Da boy kine sheep wit da two horn dat you wen see, dass jalike da king guys fo da Mede an
Dan 8.21: Da big horn in da middle a his two eyes, dass dea firs king.
Dan 8.22: Da four horns dat come up wen da firs horn broke off, dass da four king kine lines dat goin take ova
Rev 5.6: He get seven horn an seven eye.
Rev 12.3: Had one big, red dragon, an he had seven head an ten horn, wit seven small crown on top da seven head.
Rev 13.1: He get ten horn an seven head, wit ten crown on top da horns.
Rev 13.11: He get two horn jalike one baby sheep, but he talk jalike one dragon.
Rev 17.3: ova him dat talk stink bout God, an get seven head an ten horn.
Rev 17.7: dat ride on top da Wild Animal dat get seven head an ten horn.
Rev 17.12: “Da ten horn you wen see, dey ten kings dat no mo power fo be king
Rev 17.16: Da Wild Animal an da ten horn you wen see, dey goin hate da wahine dat fool aroun, an