Neh 2.10: But wen Sanballat da Horon guy an his helpa Tobiah da Ammon guy wen find out, dey
Neh 2.19: But wen Sanballat da Horon guy, his helpa Tobiah da Ammon guy, an Geshem da Arab guy
Neh 13.28: guy, he had one boy dat marry da daughta a Sanballat da Horon guy.