2Ki 15.30: Den Hoshea, Elah's boy, make plan fo kill Pekah, Remaliah's boy.
2Ki 15.30: Hoshea guys attack Pekah an kill um, an den Hoshea come da nex
2Ki 15.30: Hoshea guys attack Pekah an kill um, an den Hoshea come da nex Israel king.
head: Hoshea, Da Las Israel King
2Ki 17.1: Wen Ahaz stay Judah king fo twelve year, Hoshea, Elah boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 17.3: da Assyria king, wen come wit his army guys fo attack Hoshea.
2Ki 17.3: So Hoshea, az one small kine king unda Shalmaneser, an ery year,
2Ki 17.3: az one small kine king unda Shalmaneser, an ery year, Hoshea gotta pay Shalmaneser plenny.
2Ki 17.4: But lata, da Assyria king find out dat Hoshea make plan wit some odda guys fo bulai him.
2Ki 17.4: He know dis one bulai, cuz he find out Hoshea wen send messenja guys fo make deal wit King So, Egypt
2Ki 17.4: Ery year befo dat, Hoshea wen pay da Assyria king.
2Ki 17.6: Wen Hoshea stay king fo nine year, da Assyria king take ova Samaria
2Ki 18.1: Wen Hoshea, Elah boy, stay Israel king fo three year, Hezekiah, Ahaz
2Ki 18.9: Wen Hezekiah stay king four year, an Hoshea, Elah boy, stay da Israel king fo seven year, Shalmaneser,
2Ki 18.10: Az was wen Hezekiah stay Judah king fo six year, an Hoshea stay Israel king fo nine year.
Neh 10.23: Hezir, Meshezabel, Zadok, Jaddua, Pelatiah, Hanan, Anaiah, Hoshea, Hananiah, Hasshub, Hallohesh, Pilha, Shobek, Rehum,