Mat 4.18: an he spock two bruddas, Simon da guy dey call Peter, an Andrew his brudda.
Mat 10.2: he send all ova da place: Simon, da one dey name Peter, an Andrew his brudda; James, dass Zebedee boy, an John, dass James
Mrk 1.16: walking by Galilee Lake, an he spock Simon an his brudda Andrew.
Mrk 3.18: Andrew, Philip, Bartolomew, Matthew, Thomas, Alfeus's boy James,
Mrk 13.3: Peter, James, John, an Andrew come by him wen no mo odda guys dea.
Luk 6.14: He pick Simon (da guy he wen name Peter), Andrew his brudda, James an John, Philip an Bartolomew, Matthew
Jhn 1.40: Andrew, Simon Peter's brudda, he one a da two guys dat wen hear
Jhn 1.41: Da first ting, Andrew find his brudda Simon an tell him, “We wen find da
Jhn 1.44: Now, Philip come from Betsaida town, da same place Andrew an Peter live.
Jhn 6.8: Andrew, he Simon Peter's brudda.
Jhn 6.8: Andrew one a da guys Jesus stay teaching.”
Jhn 12.22: Philip, he go tell Andrew.
Jhn 12.22: Den Andrew an Philip, dey go togedda an tell Jesus.”
Act 1.13: Had Peter, John, James, an Andrew; Philip an Thomas; Bartolomew an Matthew; Alfeus boy