Gen 4.5: So Cain come plenny huhu, an look mad.
Gen 4.6: How come you stay huhu lidat?
Gen 18.30: No come huhu wit me, no matta you da Boss.”
Gen 18.32: tell, “Boss, dis da las time I goin talk, so, no come huhu, yeah?”
Gen 27.41: From dat time, Esau stay huhu inside bout Jacob, cuz dea fadda wen tell Jacob an not
Gen 27.44: Stay his place till yoa brudda pau huhu, till he no like kill you no moa, an he foget da ting you
Gen 30.2: Jacob come huhu wit Rachel.
Gen 31.35: Rachel tell her fadda “I like show you respeck, but no huhu, yeah?
Gen 31.36: So den, Jacob come real huhu an start fo make grumble wit Laban.
Gen 32.20: befo I get dea, den maybe dat make um, he not so plenny huhu wit me wen I see um.
Gen 34.7: Bodda dem plenny, an dey plenny huhu, cuz Shekem ack stink wit da Israel ohana wen he make
Gen 37.11: Cuz a dat, Joseph brudda guys come mo huhu an jealous wit Joseph.
Gen 39.19: wife tell um bout wat his slave guy wen do, he come real huhu fo shua.
Gen 40.2: (dass wat da Egypt peopo call dea king guy), he come huhu wit dese two palace guys, da main guy in charge a da wine,
Gen 41.10: Dat time, you was huhu wit some a yoa worka guys.
Gen 44.18: No come huhu wit me, cuz you an Pharaoh, you get da same kine powa!
Gen 45.5: No come all huhu wit yoaself cuz you wen sell me an make me come hea.
Gen 49.6: Cuz wen dey come huhu, dey kill peopo, An dey even hurt da cows, fo notting.
Gen 49.7: I like bad ting happen to dem weneva dey come real huhu, An weneva dey tink az okay fo dem make any kine.
Exo 4.14: Den Yahweh wen come huhu wit Moses.
Exo 11.8: Afta Moses say dat, he real huhu wit da Pharaoh guy.’
Exo 15.7: Wen you come huhu, you burn um up Jalike peopo burn up da junks dat stay
Exo 16.20: Moses come huhu wit dem.
Exo 17.16: guys wen put up dea hands in front Yahweh throne cuz dey huhu!
Exo 32.11: How come you stay huhu wit yoa own peopo?
Exo 32.19: Moses come real huhu.
Lev 10.6: you sore inside, you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all da peopo.
Lev 10.16: Az why he come huhu wit dem.
Deu 1.34: “But Yahweh hear wat you guys tell, an he come huhu, an he make one strong promise.
Deu 1.37: Cuz a you guys, Yahweh come huhu wit me, Moses, too.
Deu 3.26: “But cuz a you guys, Yahweh come real huhu wit me, an no like lissen me.
Deu 4.21: “But Yahweh come huhu wit me cuz a you guys.
Deu 4.25: You guys goin make him come real huhu wit you!
Deu 6.15: No good he come real huhu wit you guys, cuz he goin wipe out you guys from da land
Deu 7.4: An if you do dat, I goin come real huhu wit you guys, an I goin wipe out you guys quick time.
Deu 9.7: no foget, how you guys wen make oua God Yahweh come real huhu inside da boonies.
Deu 9.7: till you guys come ova hea, you guys stay make Yahweh come huhu cuz you no like do wat he tell.
Deu 9.8: Mount Sinai side, you guys wen make him come so plenny huhu dat he stay ready fo wipe out you guys.
Deu 9.19: I come real scared, cuz Yahweh stay so plenny huhu wit you guys dat he like wipe you out den an dea.
Deu 9.20: Same time, Yahweh stay so plenny huhu wit Aaron, dat he like wipe him out.
Deu 9.22: “Odda times, you guys wen make Yahweh come huhu too -- Taberah side, Massah side, an Kibrot-Hatta`avah
Deu 11.17: Cuz if you guys no lissen me, Yahweh, I goin come real huhu agains you guys, an I goin shut da sky fo stop da rain, an
Deu 13.17: So den, yoa God Yahweh no goin stay huhu no moa.
Deu 19.6: one ohana guy dat get da right fo pay um back goin come huhu, go chase um, catch um up if da town stay far, an kill um,
Deu 29.24: How come he so plenny huhu?
Deu 29.27: Az why Yahweh stay real huhu wit dis land an da peopo inside.
Deu 29.28: Yahweh stay real huhu, an he no like wat dey stay do.
Deu 31.17: Dat time wen dat happen, I goin come huhu wit dem, an leave dem behind.
Deu 31.29: You guys goin make him come huhu cuz a da tings you guys make wit yoa hands.
Deu 32.21: Dey make me come huhu Cuz a dea idol kine gods dat good fo notting.
Deu 32.21: I goin make dem come huhu Cuz I goin do good tings fo one nation dat donno notting,
Deu 32.22: I stay huhu jalike one fire dat stay burn.
1Ki 8.46: Den you goin come huhu wit dem, An let da peopo dat stay agains dem Take da peopo
1Ki 11.9: Yahweh come huhu with Solomon, cuz he let his wifes turn him away from
1Ki 14.15: to da wahine god Asherah, an dat make Yahweh come plenny huhu.
1Ki 14.22: Cuz a dat, dey make Yahweh come real huhu an jealous, cuz dey suppose to live fo him an [dey] no
1Ki 16.13: wen make da Israel peopo do, fo make dea God Yahweh come huhu, cuz Ba`asha an Elah wen stick to da idol kine gods dat no
1Ki 16.26: Az how Omri make Yahweh come huhu, da God Fo Da Israel Peopo, cuz Omri pray to da idol kine
1Ki 16.33: do plenny fo make Yahweh, da God Fo Da Israel Peopo, come huhu, mo den all da odda kings fo da Israel peopo dat come befo
2Ki 3.27: Yahweh come real huhu wit da Israel peopo cuz da Moab king gotta do dat.
2Ki 5.11: But Naaman come all huhu, an go way from dea.
2Ki 5.12: So he turn aroun an go, an he real huhu.
2Ki 6.11: Dis make da Aram king come real huhu bout dis.
2Ki 13.3: Az why Yahweh come real huhu wit da Israel peopo.
2Ki 13.19: Elisha, da guy dat stay tight wit God, come huhu wit da king, an tell, “How come you neva hit um five o six
2Ki 17.11: Dey do real bad kine stuff fo make Yahweh huhu.
2Ki 17.17: kine stuff, da way Yahweh see um, fo make Yahweh come real huhu.
2Ki 17.18: So Yahweh wen come real huhu wit da Israel peopo, an cut dem off from him.
2Ki 17.20: Az why Yahweh come plenny huhu an cut off da Israel peopo from him.
2Ki 21.6: Dass how he make Yahweh come real huhu.
2Ki 21.15: bad kine stuff da way I see dem, an dey make me come real huhu, from da time dea ancesta guys wen come outa Egypt till
2Ki 22.13: Fo shua, Yahweh stay real huhu wit us guys!
2Ki 22.17: Az how come I goin come huhu wit dis place, jalike I goin start one fire an nobody can
2Ki 23.26: Still yet, Yahweh stay huhu wit da Judah peopo cuz a all dat King Manasseh wen do fo
2Ki 23.26: cuz a all dat King Manasseh wen do fo make Yahweh come huhu.
2Ki 24.20: Cuz wat Jehoiakim do make Yahweh stay huhu.
Ezr 5.12: wen do plenny kine stuff dat make da God in da sky come huhu wit us.
Ezr 7.23: Cuz no good, make dat God come huhu wit me o wit my boys!
Ezr 7.25: pick guys dat know how fo bring peopo back togedda wen dey huhu, an judge guys too.
Ezr 8.22: take care all da peopo dat stay pray to him, but he stay huhu an make strong agains all da peopo dat ack jalike he
Ezr 9.14: Fo shua, now you goin come real plenny huhu wit us, an go wipe us out, so nobody stay alive fo come
Ezr 10.14: Dass how we goin do um, till oua God no stay huhu wit all us guys no moa.
Neh 2.10: his helpa Tobiah da Ammon guy wen find out, dey come real huhu, cuz somebody goin come ova dea fo do someting good fo da
Neh 4.7: Sanballat dem come real huhu bout dat.
Neh 5.6: stay yell fo help, an all da stuff dey tell, I come plenny huhu.
Neh 9.17: You take long time befo you get huhu.
Neh 13.8: I come plenny huhu, an I throw all Tobiah furnitures an stuffs outa dat room.
Neh 13.18: An den, you guys like make God mo plenny huhu wit us Israel guys, cuz you stay ack jalike da Res Day da
Est 1.12: Den da king come huhu an real mad agains her.
Est 2.1: Lata, afta King Xerxes no stay huhu no moa, he rememba Vashti an wat she wen do, an wat he
Est 2.21: a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make plan fo kill King Xerxes.
Est 3.5: no go down in front him o show him respeck, he come real huhu.
head: Haman Stay Real Huhu Agains Mordecai
Est 5.9: up fo him, an show he no scared a him, Haman come even mo huhu agains Mordecai den befo.
Est 7.7: He come real huhu.
Est 7.10: Den da king no stay huhu no moa.”
Isa 5.25: Spesho God fo da Israel peopo, Dass why Yahweh stay come huhu Agains his peopo.
Isa 5.25: But no matta God wack his peopo lidat, He still yet stay huhu An he stay ready fo wack um one mo time.
Isa 7.4: fo da Aram peopo, an Remaliah's boy, dey stay all hot an huhu.
Isa 7.5: But cuz dey stay huhu, da Aram peopo stay make plan wit da Israel peopo an dea
Isa 8.21: An cuz dey hungry, dey goin come real huhu.
head: God Stay Huhu Wit Israel
Isa 9.12: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um
Isa 9.17: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um
Isa 9.19: Dass why he huhu, an da land stay all burn.
Isa 9.21: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um
Isa 10.4: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um
Isa 10.5: da Assyria peopo jalike one club fo punish you, Cuz I stay huhu wit you Israel peopo, An I goin make da Assyria guys wack
Isa 10.25: But ony litto bit mo time now, Den I no goin stay huhu wit you guys no moa.
Isa 10.25: I goin come huhu wit da Assyria guys An go wipe dem out.
Isa 12.1: No matta you was huhu wit me, Now you no stay huhu wit me no moa, An you take
Isa 12.1: No matta you was huhu wit me, Now you no stay huhu wit me no moa, An you take away da sore from inside my
Isa 13.3: Punish da peopo I stay huhu wit!
Isa 13.5: dem, An he goin use dat army Fo punish da peopo he stay huhu wit.
Isa 13.9: He still stay huhu, An he no goin take da bad kine stuff peopo do.
Isa 13.13: dat me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I still stay huhu, an I no goin take wat da peopo do.
Isa 14.6: king guys wen bus up All kine diffren peopos, Cuz dey real huhu, an dey no stop.
Isa 14.6: Az cuz dey real huhu an dey take ova plenny countries An dey no hold back from
Isa 26.20: Hide inside dea fo litto bit Till Yahweh pau huhu.
Isa 27.4: I pau huhu wit my peopo.
Isa 28.21: He goin come real huhu an bus up peopo, Jalike da time dey fight da Amor peopo,
Isa 30.27: He stay real huhu, Jalike he burning, An plenny smoke coming outa him!
Isa 30.30: Cuz he stay huhu, Jalike da fire stay burn up eryting, An strong wind an
Isa 34.2: Cuz Yahweh, he stay huhu Wit all da peopo inside da diffren countries.
Isa 42.13: He stay huhu, an he yell fo start fo fight Da guys dat stay agains him,
Isa 42.25: So, dass how come Yahweh wen come real huhu Wit da Israel peopo, an punish dem.
Isa 45.24: But erybody dat come huhu wit Yahweh Dey gotta go by him, An dey goin come plenny
Isa 47.6: I wen stay huhu wit my peopo.
Isa 48.9: I like dem tell good tings bout me, I goin wait an no come huhu yet.
Isa 51.13: da peopo dat stay mad An give you guys hard time, Cuz dey huhu wit you guys, An dey stay ready fo wipe out you guys.
head: Yahweh Stay Huhu
Isa 51.17: Befo time, Yahweh wen stay huhu wit you guys, An he make you guys suffa plenny!
Isa 51.20: Yoa God Yahweh stay real huhu wit dem.
Isa 51.22: Befo time, I wen make you guys suffa plenny Cuz I stay huhu wit you guys.
Isa 54.9: time, I stay make one strong promise Dat I no goin come huhu wit you guys again.
Isa 57.16: Cuz no goin be foeva, Dat I poin finga an stay huhu.
Isa 57.17: I punish dem, An no do notting good fo dem, Cuz I real huhu.
Isa 59.18: He goin pay dem back Same same jalike dey wen do: Huhu fo da guys dat hate him, An payback fo da guys dat stay
Isa 60.10: Befo time, I wen stay huhu with you guys An wack you guys, But now, I like do good
Isa 63.3: I smash dem cuz I stay huhu wit dem.
Isa 63.3: I so plenny huhu, Dat I walk all ova dea bodies.
Isa 63.5: I stay huhu, an dass wat wen kokua me.
Isa 63.6: all ova da diffren peopos Jalike dey da grapes, cuz I stay huhu.
Isa 63.6: I make dem come drunk, cuz I stay huhu still yet, An pour dea blood all ova da groun.
Isa 64.5: But fo shua, wen us still do bad kine stuff, You wen stay huhu!
Isa 64.9: Eh Yahweh, no stay mo huhu wit us guys, Mo den us can handle!
Isa 66.15: He goin come fo pay back Da peopo he stay real huhu wit.
Dan 2.12: Dat wen make da king come real huhu, wat da smart guys tell him.
Dan 3.13: Wen King Nebukadnezzar hear dat, he come real huhu, an tell his guys go bring Shadrak, Meshak, an Abednego by
Dan 3.19: Den King Nebukadnezzar come even mo huhu wit Shadrak, Meshak, an Abednego, an his face come red cuz
Dan 3.22: Da king wen stay real huhu wen he tell his guys fo make da oven fire place mo hot to
Dan 8.6: He stay real strong cuz he stay real huhu.
Dan 8.19: goin happen bumbye, wen God show dat he stay real huhu an no take wat peopo do.
Dan 9.16: So I aks you fo pau stay huhu agains us guys, an no stay mad no moa.
Dan 11.11: “Den da Egypt king, south side, goin get real huhu.
Dan 11.20: Da peopo goin kick um out, but not cuz dey huhu, o cuz dey fight him.
Dan 11.36: goin go good fo him, till da time wen God no pau stay huhu.
Dan 11.44: So he goin go dea real huhu, an go out fo wipe out plenny peopo.
Amo 1.11: Dey like stay huhu foeva An no mo cool head, eva.
Jon 4.1: Jonah wen come real huhu wit God cuz a dat.
Jon 4.2: Take long time befo you come huhu.
Jon 4.4: You tink dass good fo you, fo stay huhu cuz da Nineveh peopo wen come sorry fo da bad kine stuff
Jon 4.9: You tink dass good you stay huhu cuz da plant gone awrede?”
Jon 4.9: Good ting dat I stay so huhu dat I like mahke!”
head: Da Guy Dat Huhu Wit His Brudda
Mat 5.22: I tell you guys dis: Whoeva stay huhu wit his brudda gotta come in front da judge.’
Mat 5.23: da Good Boss inside da temple, an you rememba yoa brudda huhu wit you cuz you wen do someting to him, leave yoa gif ova
Mat 6.12: Jalike us guys let da odda guys go awready, An we no stay huhu wit dem Fo all da kine bad stuff dey do to us.
Mat 8.12: Ova dea dey goin cry plenny an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 13.42: Dea dey goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 13.50: Dea dey goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 15.12: teaching come an say, “Eh, you know, da Pharisee guys, dey huhu wit you, cuz dey wen hear wat you wen say.
Mat 18.34: Da king stay real huhu.
Mat 20.24: Wen da odda ten guys hear dat, dey come all huhu wit da two bruddas.
Mat 21.15: So da pries guys an da teacha guys wen come huhu.
Mat 22.13: peopo dat goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 24.51: da guys goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 25.30: dea dey goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu an futless.
Mat 26.8: Jesus guys wen see dat, an dey wen come all huhu.
Mrk 3.5: He stay real huhu.
Mrk 10.14: Wen Jesus wen see wat his guys doing, he huhu.
Mrk 10.41: Wen da odda ten guys hear dat, dey come all huhu wit James an John.
Mrk 11.25: Everytime you guys stand up an pray, if you huhu wit somebody, you gotta let dem go, an no feel huhu wit
Mrk 11.25: if you huhu wit somebody, you gotta let dem go, an no feel huhu wit dem.
Mrk 11.25: stay inside da sky, he goin let you guys go, an no feel huhu bout da bad kine stuff you guys wen do.
Mrk 11.26: [But if you guys no like let da odda guy go, an like stay huhu wit dem, den yoa Fadda in da sky, he no goin let you guys
Mrk 11.26: Fadda in da sky, he no goin let you guys go, he goin stay huhu bout all da bad kine stuff you guys wen do.
Mrk 14.4: Some guys dea come all huhu, an tell each odda, “Eh, how come she throw way da perfume
Luk 4.28: All da peopo inside da Jewish church wen come real huhu wen dey wen hear him talk good bout da foreigna guys.
Luk 6.11: But da Pharisee guys wen come real huhu, an wen start fo make plan togedda wat dey like do to
Luk 6.37: Let da odda guy go, an no stay huhu wit him.
Luk 11.4: we do to you, Jalike we let da odda guy go, An we no stay huhu at him Fo all da bad kine stuff he do to us.
Luk 13.14: Da main leada guy fo da Jewish church wen come huhu cuz Jesus wen make her come good on da Rest Day.”
Luk 14.21: Da boss fo da house wen come huhu, an tell da worka guy, ‘Hurry up!’
Luk 15.28: “Da older brudda, he wen come real huhu.’
Luk 17.3: um, an if he come really sorry an pau do um, den no stay huhu wit him, but let him go.
Luk 17.4: an say, ‘I really sorry, an I pau do dat,’ den no stay huhu wit him, but let him go.
Jhn 7.23: Rest Day fo no broke Moses Rules, how come you guys come huhu wit me cuz I wen make one sick guy come good on da Rest
Act 4.2: Dey stay real huhu cuz da guys wen teach da peopo, an wen tell dem dat cuz
Act 4.25: wen say, ‘How come da diffren peopos dat no trus God come huhu an wild?
Act 5.33: Wen da leada guys wen hea dat, dey come real huhu, an wen like kill Jesus guys.
Act 12.20: King Herod wen stay huhu wit da peopo Tyre side an Sidon side.
Act 19.28: Wen da peopo wen hear dat, dey wen come plenny huhu, an wen start fo yell, “Artemis from Efesus, she get
Act 26.11: I wen come plenny huhu wit dem, an I even wen go da towns far away fo make um
Rom 1.30: Dey everytime stay huhu wit God.
Rom 10.19: dat you guys tink stupid, An dat goin make you guys come huhu.”
1Co 10.22: We goin make da Boss come huhu wit us, o wat?
1Co 13.5: You no get huhu fast.
2Co 7.11: You guys wen come all huhu at da bad kine stuff you guys wen do, an wen come all
2Co 12.20: squawk at each odda, you guys stay jealous, you guys stay huhu, you guys ony tink bout yoa own self, you guys talk any
Gal 5.20: Dey get huhu.
Eph 4.2: No get huhu wit each odda, cuz you guys get plenny love an aloha fo
Eph 4.26: If you guys huhu, no go do bad kine stuff cuz a dat.
Eph 4.26: No stay huhu.
Eph 4.26: No good da sun go down an you guys still yet stay huhu, you know.
Eph 4.31: No stay huhu.
Eph 6.4: ting fo you fadda guys, no hassle yoa kids so dey come huhu.
Col 3.8: No get huhu.
Col 3.13: Somebody give you problem, eh, let um go, an no stay huhu.
Col 3.21: You faddas an muddas, no scold yoa kids till dey get huhu, cuz bumbye dey goin give up.
1Th 5.14: Hang in dea wit everybody, an no get huhu.
2Ti 2.24: friends wit everybody, an be one good teacha, an no stay huhu at da odda peopo.
Heb 11.27: wen he go, he no scared da king, no matta da king plenny huhu wit him.
Jas 1.19: Dat way, dey no get all huhu quick time.
Jas 1.20: Cuz wen you come all huhu, dat no help you fo do da right kine stuff God say you
Rev 11.18: Da peopos dat no trus you, Dey real huhu, But you no take da bad kine stuff.
Rev 12.12: He stay real huhu, Cuz he know he ony get litto bit mo time left!
Rev 12.17: So da Dragon wen come real huhu at da wahine, an wen go way fo fight agains her odda kids.
Rev 14.10: God come real huhu an no take da bad kine stuff dose peopo stay doing.
Rev 15.7: Da seven bowl stay full a God's huhu, fo show dat God no take da bad kine stuff da peopo doing.
Rev 16.1: messenja guys, “Dis da seven bowl dat show dat God stay huhu, an no take da bad kine stuff da peopo inside da world
Rev 16.19: God wen come huhu wit da peopo inside Babylon, da big town.
Rev 19.15: An dat show dat da God Dat Get All Da Power stay huhu, an no take da bad kine stuff da peopo wen do.