Gen 3.9: He tell, “Hui!
Gen 21.17: He tell her, “Hui!
Gen 22.11: angel messenja guy from Yahweh yell to him from da air, “Hui!
Gen 46.2: God tell, “Hui Jacob!
Exo 3.4: God call Moses from inside da bush, “Hui!”
Rut 4.1: Boaz say, “Hui!
1Ki 17.10: He call her, “Hui!
Isa 55.1: Yahweh tell: “Hui!
Dan 3.26: dey clean out da real hot oven fire place, an he yell, “Hui!
Amo 6.10: house an yell to whoeva stay inside da back a da house, “Hui!
Mat 21.9: An plenny guys stay walking in front an behind, yelling, “Hui!
Mrk 11.9: An plenny peopo stay walking in front an behind, yelling “Hui!
Luk 1.5: He wen work wit da Abijah pries hui.
Luk 1.8: inside da temple, fo do da pries kine job wit his pries hui, da pries guys wen pick Zekariah fo go inside God's Spesho
Jhn 12.13: Dey yelling, “Hui!
Jhn 19.3: An dey coming in front him, an tell, “Hui!
1Co 3.8: an da guy dat water um, dey working togedda jalike one hui.