2Ki 22.14: Ahikam, Akor, Shafan, an Asaiah go fo talk to one wahine, Huldah, dat talk fo God.
2Ki 22.15: Huldah tell um, “Dis wat da message from Yahweh, da God fo da
2Ki 22.20: So dey go back, an tell da king wat Huldah, da wahine dat talk fo God, wen tell.