Amo 2.13: guys Right dea wea you standing, Jalike wen one wagon go huli on top you Cuz get too much heavy stuff inside.’
Mat 21.12: He wen huli da tables wea dey sell da spesho kine money fo give to da
Mrk 4.37: an da waves was bussing ova da boat, so da boat almos wen huli.
Mrk 11.15: He wen huli da tables wea dey sell da spesho kine temple money fo give
Luk 1.41: Wen Elizabet wen hear Mary say dat, da baby wen huli inside her, an God's Spesho Spirit wen take ova Elizabet.
Luk 1.44: you say ‘Aloha,’ right den an dea da baby inside me wen huli cuz he stay good inside.
Luk 8.23: an da waves was bussing ova da boat, so da boat almos wen huli.
Jhn 2.15: He wen huli da guys tables an dump dea coins all ova da place.