Gen 36.34: Jobab mahke, an Husham, dat come from da land wea da Teman peopo live, he come
Gen 36.35: Husham wen mahke, an Hadad, Bedad boy, he come king.