Isa 13.22: Da hyena an da jackal kine wild dogs goin howl Inside da fancy kine
Isa 34.14: Da wild hyena animal Goin come togedda wit odda kine animals Dat stay