1Ki 4.14: Ahinadab, Iddo boy, fo Mahanaim side.
Ezr 6.14: Da guys Haggai an Zekaraiah Iddo boy, dat talk fo God, dey wen give good words to da leada
Ezr 8.17: Den I tell all dose guys fo go by Iddo, da leada fo da Levi ohana peopo Kasifia side, an talk to
Ezr 8.17: da leada fo da Levi ohana peopo Kasifia side, an talk to Iddo an his ohana peopo an da guys from Kasifia side dat
Ezr 8.17: Dey suppose to aks Iddo guys fo send us some Levi guys fo work inside da Temple Fo
Neh 12.4: Ezra, Amariah, Malluk, Hattush, Shekaniah, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abijah, Mijamin, Moadiah, Bilgah, Shemaiah,
Neh 12.16: Zekariah was leada fo da Iddo ohana.