Deu 7.25: No go make like you like take da silva o gold on top da idols, no take dat fo yoaself.
Deu 12.3: Cut down da idols dat look like dea gods.
2Ki 23.24: fo talk to da mahke guys an da bad kine spirits, da amakua idols inside da peopo's houses fo dea ohanas, da odda idol kine
Isa 37.19: Cuz dose idols, dey not real gods, but ony wood an stone statue.
Isa 44.9: Da guys dat tell wat da idols can do, Dey blind, dey no can see notting.
Isa 44.11: An da guys dat make da idols, Dey ony peopo!
Rev 9.20: No matta dey make da idols wit da gold, da silva, da bronze, da stone, an da wood.