1Ki 22.8: His name, Mikaiah, Imlah boy.
1Ki 22.9: Go tell Mikaiah, Imlah boy, fo come right now.