Dan 3.5: da small harp, da local kine guitar, wen dey play all da instrument togedda, right den an dea you guys gotta go down on da
1Co 14.7: Same ting, you know, wit da musical instrument.