Gen 10.5: dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da islands.
Est 10.1: all ova da land work fo him an no mo pay, even da far islands.
Isa 11.11: Sout Egypt, Sudan, Wes Iran, Babylonia, Nort Syria, an da islands.
Isa 24.15: An you guys dat live dea on top da islands, Make shua da peopo dea know wat kine God Yahweh, Da God
Isa 40.15: He even weigh da islands Jalike dey small kine dust, Da kine dat come outa da air.
Isa 42.4: Da peopo dat live on top da islands goin wait So dey can hear da rules he goin teach [um].
Isa 42.10: Sing, you islands, An da peopo dat live on top dem!
Isa 42.12: On top da islands, let dem tell Good stuff bout him!
Isa 42.15: I goin make da rivers come down low, So dey get islands in da middo.
Isa 49.1: You peopo inside da islands, lissen to me!
Isa 51.5: I da One dat da peopo Dat live on top da islands stay wait fo, Cuz dey stay shua I get powa fo help dem.
Isa 59.18: guys dat stay agains him, Even fo da peopo on top da far islands!
Isa 60.9: wit sail, Cuz me, Yahweh, I da One Da peopo in da far islands stay wait fo.
Isa 66.19: Dey even going to islands dat stay far away, wea da peopo dea neva hear bout me, an
Dan 11.18: fo attack da peopos dat live by da ocean an on top da islands.
Rev 6.14: All da mountains an all da islands wen move to diffren place.
Rev 16.20: All da islands an all da mountains wen fall down!