Deu 27.12: do fo da peopo: da Simeon ohana, Levi ohana, Judah ohana, Issakar ohana, Joseph ohana, an Benjamin ohana.
Deu 33.18: Dis wat Moses tell bout da Zebulun an Issakar ohana.
Deu 33.18: An you Issakar ohana, Stay good inside wen you stay home inside yoa tent.
1Ki 4.17: Da odda Jehoshafat, Paruah boy, fo Issakar side.)
1Ki 15.27: Ba`asha, Ahijah boy from da Issakar ohana, wen make plan wit some odda guys fo kill Nadab.