Mrk 3.25: Da country dat go agains each odda ony bus up itself.
Luk 11.17: an he tell um, “Da country dat go agains each odda, bus up itself.
Act 12.10: Da gate wen open all by itself fo dem, an dey wen go inside Jerusalem.