Gen 32.22: He tell um all fo go cross da Jabbok Stream togedda, one place you can go cross.
Deu 2.37: guys fo do, we neva bodda da Ammon peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da hills.
Deu 3.16: an Gad ohanas, from da middo a da Arnon Canyon to da Jabbok Riva, wea da Ammon peopo stay.)