Isa 13.21: Plenny jackal kine wild dogs goin make house ova dea.
Isa 13.22: Da hyena an da jackal kine wild dogs goin howl Inside da fancy kine palaces ova
Isa 34.13: Da wild jackal dogs goin stay an eat dea An goin be da place fo da owl
Isa 35.7: Ova dea, wea da jackal kine wild dogs Wen lay down fo res befo time, Goin get
Isa 43.20: Da wild animals ova dea show respeck fo me, Da jackal kine dogs, an da ostrich bird, Cuz I give dem watta fo