head: Jairus, Da Leada Guy
Mrk 5.22: One leada guy from da Jewish church name Jairus wen come dea.
Mrk 5.24: So Jesus wen go wit Jairus.
head: Jesus Make Jairus Girl Come Good
Mrk 5.35: Jesus still talking, an some guys wen come from Jairus house, da leada guy fo da Jewish church.
Mrk 5.36: He tell Jairus, “No scared.”
Mrk 5.38: Dey wen come Jairus house.”
Luk 8.41: Had one one leada guy from da Jewish church, name Jairus.
Luk 8.49: Wen Jesus still talking, one guy come from Jairus house, an say, “Yoa girl mahke awready.
Luk 8.50: Wen Jesus hear dat, he turn aroun an tell Jairus, “No scared, ony trus me, an she goin come good.
Luk 8.51: Wen Jesus wen come Jairus house, he ony let Peter, John, an James, an da fadda an