Exo 6.15: Fo da Simeon ohana, da leada guys Jemu`el, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, an Sha`ul.
Neh 11.10: From da pries guys, get Jedaiah Joiarib boy, Jakin, Seriah Hilkiah boy, his odda ancesta guys Meshullam,