Gen 36.5: an Basemat wen born Reuel, an Oholibamah wen born Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.14: Her boys, Jeush, Jalam, an Korah.
Gen 36.18: From Esau wife Oholibamah, get Jeush an Jalam an Korah dat was da main guys fo dea ohanas.