Gen 22.7: Abraham answa him, “Yeah, my boy?
1Ki 12.9: How us guys goin answa dis peopo?
1Ki 18.29: But Ba`al no do notting, nobody answa dem, nobody lissen dem.
1Ki 20.4: Da king fo da Israel peopo answa him, “Jalike you tell, you da king, an you da boss fo me.
2Ki 4.29: no tell um howzit, an if somebody tell you howzit, no answa dem.’-”
Isa 50.2: Wen I call, how come nobody answa me?
Isa 65.12: Cuz I wen yell to you guys, but you neva answa.
Isa 66.4: do all dat, Cuz wen I wen call dem, No mo nobody dea fo answa me.
Dan 5.12: He can figga out wat dreams mean, an answa hard kine question, an figga out hard kine stuff.
Dan 9.23: Wen you wen start fo pray, God answa you.