Gen 46.10: Simeon, his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one
Exo 6.15: Fo da Simeon ohana, da leada guys Jemu`el, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, an Sha`ul.
Neh 8.7: Da Levi teacha guys was Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbetai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah,