Isa 16.8: Befo time, had grape farm all da way to Jazer, An da shoots from da vine go [out] all ova da place, To
Isa 16.9: Dass why I stay cry plenny Da same way da Jazer peopo cry Fo da grape plants Sibmah side.