Isa 8.2: I goin tell da pries guy Uriah, an Zekariah Jeberekiah's boy, fo come watch you write dat, cuz erybody know dey can