Ezr 10.2: Den Shekanaiah Jehiel boy, dat come from da Elam ohana, tell Ezra: “Us guys like
Ezr 10.21: From da Harim ohana: Ma`aseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel, an Uzziah.
Ezr 10.26: From da Elam ohana: Matanaiah, Zekaraiah, Jehiel, Abdi, Jeremot, an Elijah.