2Ki 13.9: Jehoash, his boy, come king afta him.
head: Jehoash Da Israel King
2Ki 13.10: Wen Joash stay da Judah king thirty-seven year, Jehoash, Jehoahaz boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 13.11: Jehoash do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
2Ki 13.11: make da Israel peopo do dat kine bad kine stuff, an Jehoash stay do um too.
2Ki 13.12: All da odda stuff dat Jehoash wen do, an his war agains Amaziah, da Judah king, all dat
2Ki 13.13: Wen Jehoash mahke, da peopo bury um wit his ancesta guys, inside
2Ki 13.14: One time befo Jehoash mahke, Elisha come sick.
2Ki 13.14: Jehoash, da Israel king, go down see him, an cry ova him.
2Ki 13.15: An Jehoash go get um.”
2Ki 13.16: Wen Jehoash do dis, Elisha put his hands on top da king hands.
2Ki 13.17: Elisha tell Jehoash, “Open da east side window.”
2Ki 13.25: Den Jehoash, Jehoahaz boy, take back from Ben-Hadad, Hazael's boy, all
2Ki 13.25: Hazael's boy, all da towns dat Hazael wen take ova from Jehoash fadda Jehoahaz befo time.
2Ki 13.25: Jehoash wen win ova him three time, an so he get back da Israel
2Ki 14.1: Wen Jehoash, Jehoahaz boy, stay Israel king fo two year, Amaziah,
2Ki 14.8: Lata, Amaziah send messenja guys by da Israel king Jehoash, Jehoahaz boy an Jehu grankid.
2Ki 14.9: But Jehoash, da Israel king, tell da messenja guys fo go back tell dis
2Ki 14.11: So Jehoash, da Israel king, attack.”
2Ki 14.13: Jehoash, da Israel king, catch Amaziah, da Judah king, Joash boy
2Ki 14.13: Den Jehoash go Jerusalem broke down da town wall from da Ephraim Gate
2Ki 14.14: Jehoash take all da gold an silva, an all da cups an bowls an
2Ki 14.15: All da odda stuff dat Jehoash wen do, da awesome way he fight, an his war agains Amaziah
2Ki 14.16: Jehoash mahke, an da peopo bury him by his ancesta guys inside
2Ki 14.17: king Amaziah, Joash boy, stay alive fifteen mo year afta Jehoash mahke.
2Ki 14.23: king inside Judah fo fifteen year, Jeroboam Numba Two, Jehoash boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 14.27: Cuz a dat, he give Jeroboam Numba Two, Jehoash boy, da powa fo get dem outa trouble.