Ezr 10.6: He go by Jehohanan, Eliashib boy.
Ezr 10.28: From da Bebai ohana: Jehohanan, Hananaiah, Zabbai, an Atlai.
Neh 6.18: Tobiah boy Jehohanan wen marry Meshullam girl, an Meshullam faddah was
Neh 12.13: Jehohanan was leada fo da Amariah ohana.
Neh 12.42: Odda guys sing: Ma`aseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkijah, Elam, an Ezer.