1Ki 1.8: But Zadok da pries guy, an Colonel Benaiah (Jehoiada boy), an Nathan da guy dat stay talk fo God, an Shimei, an
1Ki 1.32: guy, an Nathan da guy dat talk fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, fo come hea.
1Ki 1.36: Benaiah Jehoiada boy tell da King, “Right on!
1Ki 1.38: pries guy, an Nathan da talka fo God, and Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an Pelet peopos, dey
1Ki 1.44: pries guy, an Nathan da talka fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an Pelet peopos.
1Ki 2.25: So King Solomon send Benaiah, Jehoiada boy, fo kill Adonijah, an Adonijah wen mahke.
1Ki 2.29: Den Solomon tell Benaiah, Jehoiada boy, fo go ova dea.
1Ki 2.34: So Benaiah, Jehoiada boy, go up dea an attack Joab an kill um.
1Ki 2.35: Den da King wen make Benaiah, Jehoiada boy, da general in charge a da army afta Joab.
1Ki 2.46: Den da King tell Benaiah, Jehoiada boy, go hit Shimei an kill um.
1Ki 4.4: Benaiah Jehoiada boy, da army leada.
head: Jehoiada Guys Make Joash Da King
2Ki 11.4: Year numba seven, da pries guy Jehoiada send messenja guys fo tell da army captain guys, an da
2Ki 11.9: Da army captain guys do eryting Jehoiada da pries guy tell um fo do.
2Ki 11.9: Res Day, an da odda guys dat no work dat day, an come by Jehoiada da pries guy.”
2Ki 11.10: Jehoiada give da army captain guys da spears an shields dat King
2Ki 11.12: Jehoiada bring da king's boy outside in da yard, an put da king
2Ki 11.15: Jehoiada tell da captain guys dat get all dea army guys dea wit um:
2Ki 11.15: Cuz Jehoiada wen tell, “No good, kill her inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.17: Den Jehoiada da pries guy make strong kine promise to Yahweh, from da
2Ki 11.18: Den Jehoiada da pries guy put guard guys in charge a da Temple Fo
2Ki 12.2: all da time he stay king, da way Yahweh see him do, jalike Jehoiada da pries guy wen teach him fo do.
2Ki 12.7: Az why King Joash tell Jehoiada da main pries an da odda pries guys fo come by him.”
2Ki 12.9: Den Jehoiada da pries guy take one box, an make one puka on da top.
Neh 13.28: Jehoiada da pries guy, his fadda Eliashib da main pries guy, he had