2Ki 23.34: He change Eliakim's name to Jehoiakim.
2Ki 23.35: Jehoiakim pay da Pharaoh guy da silva an gold fo da fine.
head: Jehoiakim da Judah King
2Ki 23.36: Jehoiakim was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king
2Ki 23.37: Jehoiakim do bad kine stuff, da way Yahweh see um, jalike eryting
2Ki 24.1: Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king wen go attack da
2Ki 24.1: He take ova da land, an from den, Jehoiakim gotta do wateva Nebukadnezzar tell.
2Ki 24.1: But afta three year, Jehoiakim change his mind, an go fight agains Nebukadnezzar.
2Ki 24.2: kine army guys from Babylon, Aram, Moab, an Ammon fo fight Jehoiakim.
2Ki 24.5: All da odda stuff dat Jehoiakim wen do, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 24.6: Da peopo bury Jehoiakim wit his ancesta guys inside David's big town.
2Ki 24.19: Yahweh see um,do all kine bad stuff too, jalike eryting Jehoiakim wen do.
2Ki 24.20: Cuz wat Jehoiakim do make Yahweh stay huhu.
Dan 1.1: Da year numba three wen Jehoiakim stay da king fo Judah, da Babylon king Nebukadnezzar come
Dan 1.2: Da Boss Yahweh let da Babylon guys catch Jehoiakim, da Judah king.