Mat 1.11: Josiah, he Jekoniah fadda, an Jekoniah bruddas too.
Mat 1.11: Josiah, he Jekoniah fadda, an Jekoniah bruddas too.
Mat 1.12: Afta dey take um away Babylon side, had fourteen faddas: Jekoniah, he Shealtiel fadda.