2Ki 23.31: She Jeremiah girl from Libnah.
Ezr 1.1: Befo time, Yahweh Inside Da Sky wen tell his talka guy Jeremiah fo tell da Israel peopo, “I make dis promise: Bumbye da
Neh 10.2: Da pries guys Seraiah, Azariah, Jeremiah, Pash-hur, Amariah, Malkijah, Hattush, Shebaniah, Malluk,
Neh 12.1: Sheltiel boy, an wit Jeshua da main pries guy: Seraiah, Jeremiah, Ezra, Amariah, Malluk, Hattush, Shekaniah, Rehum,
Neh 12.11: Hananiah was leada fo da Jeremiah ohana.
Neh 12.34: an Azariah, Ezra, Meshullam, Judah, Benjamin, Shemaiah, an Jeremiah, an some a da younga pries guys wit trumpets -- Zekariah
head: Daniel Tink Bout Wat God Tell Jeremiah
Dan 9.2: I try fo figga out wat Yahweh mean, wen he tell Jeremiah, da guy dat talk fo him, dat afta Jerusalem come bus up an
Mat 2.17: Dis happen jalike Jeremiah wen say, da guy dat talk fo God long time ago: “Dey hear
Mat 16.14: Get mo odda guys dat say you Jeremiah, o one nodda guy who wen talk fo God long time ago.
Mat 27.9: Dis wen happen jalike Jeremiah wen say befo time.”
Mat 27.10: Dass wat Jeremiah wen say.’