Ezr 10.26: From da Elam ohana: Matanaiah, Zekaraiah, Jehiel, Abdi, Jeremot, an Elijah.
Ezr 10.27: From da Zattu ohana: Elioenai, Eliashib, Matanaiah, Jeremot, Zabad, an Aziza.
Ezr 10.29: Bani ohana: Meshullam, Malluk, Adaiah, Jashub, Sheal, an Jeremot.