Deu 32.15: But Jeshurun, az da Israel peopo dat stay do wass right, Dey wen come
Deu 33.26: “No mo odda god like da God fo Jeshurun, Az da Israel peopo dat stay do wass right, He ride from