Exo 28.11: Cut da alphabets on top da stones jalike da jewel guys make.
Isa 3.16: Dey wear jangly kine jewel on top dea feets an ankles.
Isa 3.18: kine stuff dey get And throw um away, All da jangly kine jewel on top dea feets an ankles An da bands fo put aroun dea
Isa 3.20: kine cloth fo tie aroun dea waist, Da perfume bottles, Da jewel fo make da bad kine spirits go way, An da rings fo dea
Isa 54.11: Jalike I goin put blue lapis lazuli jewel stones On top da foundation, An put up da building stones
Isa 61.10: I feel jalike da lady dat goin marry too, An wear all kine jewel!
Dan 10.6: His body look like da yellow jasper jewel stone, his face look like da lightning, his eyes jalike
Dan 11.38: goin show respeck fo dis god wit gold an silva, an da kine jewel stones dat cos plenny, an odda rich kine presents.
Rev 18.12: stay buy all dea stuffs no moa: gold kine stuff, silva, jewel stones dat cost plenny, pearls, fancy linen kine cloth,
Rev 18.16: kine linen clotheses, Purple an red clotheses, An gold, jewel stones, an pearls all ova!
Rev 21.11: Da light from da town wen shine jalike one jewel stone dat cost plenny, jalike one diamond, an you can see
Rev 21.19: Da foundation fo da town get all kine jewel stones dat cost plenny all ova.