Gen 31.6: You know awready, I work hard an do good job fo yoa fadda.
Gen 40.1: Long time afta dat, had one guy dat get da job fo give da wine to da king a Egypt, an one nodda guy dat
Gen 40.1: da wine to da king a Egypt, an one nodda guy dat get da job fo bake da bread fo him too.
Gen 40.4: time, an da guy in charge a da army guys give Joseph da job fo work fo da two guys.
Gen 40.13: He goin give you da same job jalike befo time, fo give da wine to him.
Gen 40.21: dat give da wine to da king, da king give um back da same job jalike befo time.
Gen 41.13: You wen give da same job jalike befo time back to me.
Exo 5.14: Yesterday an today, how come you guys neva finish yoa job, an make da same numba bricks jalike befo time?
Exo 5.18: Do yoa job!’
Exo 18.18: Yoa job, too much fo you handle.
Exo 18.19: Yoa job, you gotta be da one dat talk fo da peopo to God.
Exo 18.21: from all da peopo, go find an pick guys dat can handle dis job, da kine dat stay scared weneva dey stay in front God cuz
Exo 18.25: Moses pick da guys dat can handle dat kine job, from all da Israel peopo.
Exo 27.21: Aaron an his boys, dey get da job fo make ready da lamps inside da Tent Wea I Come Togedda
Exo 30.20: Same ting, erytime dey go nea da big altar fo do dea job, fo burn up da sacrifices dey make wit fire fo me, Yahweh,
Exo 31.3: all da diffren ways fo do um, an know how fo do any kine job he gotta do.
Exo 31.10: pries, an da clotheses his boys goin wear fo da pries kine job.
Exo 36.2: Erybody dat like do da job, he tell um fo start da work.
Deu 27.8: Do good job fo write all dis teaching on top da stones, so da words
1Ki 2.3: Wateva job God give you, you betta do um.
1Ki 4.7: All dem get da job fo bring from dea districk, all da food da King an his
1Ki 20.25: Dis yoa job, you gotta put togedda one nodda army jalike da one you
2Ki 10.1: valley an da older leadas, an to da guys dat get da job fo take care Ahab's kids.
2Ki 10.3: da bestes boy from all yoa boss's boys, dat can do good job.
2Ki 23.5: fo da odda gods, da ones dat da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places on top da hills
Ezr 1.2: He give me da job fo build one temple fo him, inside Jerusalem town, inside
Ezr 4.3: an da odda leada guys fo da Israel peopo tell um, “Dis job fo build da temple, az fo us guys, not fo you guys.
Ezr 7.7: ohana, an da guys dat play da music, da guys dat get da job fo watch da Temple gates, an da guys dat stay work fo da
Neh 2.18: An dey all make ready fo do good job.
Neh 3.1: Da main pries guy Eliashib an da odda prieses wen start da job.
Neh 6.3: I wen send some guys by dem fo tell um, “I get big job fo do ova hea.”
Neh 6.3: No good I leave da job fo go by you guys, an da work stop.
Neh 10.32: “We give ouaself da job fo erybody pay part a one piece silva ery year fo da
Neh 12.42: Da singa guys wen do good job fo sing.
Neh 12.45: Da singa guys an da security guard guys, dey all do dea job jalike King David an his boy King Solomon wen tell um fo
Neh 13.11: An I make dem come togedda and tell erybody wat dea job suppose to be.
Neh 13.13: Dea job was fo make shua da guys dat work wit dem get da stuffs fo
Isa 13.3: God wen awready tell da army guys Dat goin do dis spesho job fo him, ‘Come!
Isa 22.19: I goin throw you outa yoa palace job!
Isa 22.21: an yoa ali`i sash on top him, An give him da powa Fo do da job you get right now.
Isa 28.6: Da guys dat get da job fo judge, He goin make dem come So dey really like judge
Isa 28.6: Da army guys dat get da job Fo make whoeva like fight dem Go back to da town dey come
Isa 49.6: So now, dis wat Yahweh tell: “But dass ony one small kine job, Fo you bring back by me Da ohanas dat come from Jacob, An
Isa 52.13: He do good job cuz he know wat he stay doing.
Dan 1.5: suppose to teach dem fo three years, an afta dat, dey get job working fo da king.
Dan 2.24: He da guy da king wen give da job fo kill all da smart guys inside Babylon.
Dan 8.27: Den I get up an do my job fo da king.”
Mat 20.7: “Dey wen say, ‘Cuz nobody like give us job.
Mat 23.2: teach God's Rules, an da Pharisee guys, dey get da same job jalike Moses had, cuz dey tell everybody wat fo do.
Luk 1.8: wen go in front God inside da temple, fo do da pries kine job wit his pries hui, da pries guys wen pick Zekariah fo go
Luk 1.23: Wen da time pau fo his job, he wen go home.
Luk 12.48: everyting you need fo work fo him, you betta do um good job fo him.
Luk 14.30: guy wen start fo make litto bit, an he no can finish da job.
Luk 16.4: I know wat I goin do, so dat wen I no mo job hea, da peopo goin let me come dea house.
Jhn 2.4: Dass not my job, you know.”
Jhn 15.16: I wen pick you guys, an give you dis job: go do plenny good stuff dat stay long time, jalike one
Rom 11.13: Dis job God give me stay real importan!
Rom 11.14: You know, might be, if I do good job, I can go make my own kine peopo come jealous, an den,
Rom 12.5: All us guys get job, jalike da diffren parts inside da body get dea own
Rom 12.8: you power so you one leada fo oddas, make shua you do good job.
Rom 13.6: Cuz da govermen guys, wen dey stay working hard fo do good job, dey stay working fo God.
Rom 15.28: So afta I pau dis job, an make shua dat da Jerusalem bruddas an sistas wen get
1Co 5.12: Afta all, dass not my job fo make like da judge fo da peopo dat no trus God.
1Co 9.17: like, den da stuffs I get, jalike da money I get fo do one job.
1Co 14.17: Fo shua, you do good job wen you tell God “Mahalo plenny!
2Co 4.1: God wen give us guys chance, so he wen give us dis job fo tell peopo bout his New Deal.
2Co 8.6: fo help you guys some moa, so you guys can pau dis spesho job.”
2Co 8.7: You guys stay do good job, how you guys trus God, how you guys talk, da stuff you
2Co 8.7: Az why I like fo you guys do good job fo dis ting too: give plenny to da odda church peopo dat
2Co 10.13: We ony goin talk big bout da job God wen give us fo do.
Eph 3.2: How God wen give me dis job, dat goin help you guys.
Eph 3.7: God wen go give me dis job, jalike one spesho gif, fo tell da Good Kine Stuff From
Eph 3.7: An he give me da job cuz he get da power fo do wateva he like do inside me.
Eph 3.8: mo importan den me, still yet God wen like give me dis job: fo tell all da diffren kine peopos dat not Jews all da
Eph 3.8: Dis job, jalike one spesho gif God wen go give me.
Php 2.22: wat kine guy Timoty -- you know he get da stuff fo do da job.
Col 1.7: Christ wen give him da job fo help you guys, an you guys no need worry notting.
Col 1.7: He stay do good job.
2Th 3.12: “No be lazy, get a job!
1Ti 1.13: Do Yoa Job!
1Ti 1.4: Dat no goin help peopo notting fo do da job God like um fo do.”
head: Do Yoa Job!
1Ti 1.18: fo God wen tell you dis befo: “Timoty, you da guy fo do da job.
1Ti 1.18: win ova da bad kine stuff, jalike one army guy dat do good job.
1Ti 5.17: Da older leada guys dat do good job fo da church, good everybody show dem double respeck.
1Ti 6.12: Befo, God wen tell you fo come, an you wen do good job wen you wen tell dat Jesus da Boss in front plenny peopo.
1Ti 6.13: Jesus Christ wen do good job, dat time he wen tell da trut bout who him in front da
2Ti 1.12: I know dis fo shua: he wen give me one big job fo do, an he stay trus me fo do um da right way.
2Ti 2.3: one army guy fo Jesus Christ, an you really like do good job lidat.
head: Da Worka Guy Dat Do Good Job
2Ti 2.15: God tink bout you, he know you fo real, cuz you do good job.
2Ti 4.5: Do yoa job: tell peopo da Good Kine Stuff from God.
Tit 1.7: in charge, he suppose to be real strait too, cuz he get da job fo take care tings fo God, an den, nobody can poin finga
Tit 2.10: Mo betta dey show da boss he can trus um fo do good job everytime.
Heb 5.1: Jewish peopo fo come be da main pries guy, dat guy get da job fo help da peopo do da kine stuffs da peopo gotta do fo
Heb 5.4: can make himself da main pries guy, cuz dass one spesho job.
Heb 9.6: room, fo do da tings dey suppose to do dea, cuz dass dea job.
Heb 13.17: cuz dey know dat dey gotta show God dat dey doing good job lidat.
Jas 5.11: You rememba da guy Job dat da Bible wen tell bout?
1Pe 5.4: goin give you guys one awesome present fo doing one good job.