Exo 5.4: Get back an do yoa jobs!
head: Da Jobs Fo Da Temple Leadas
Neh 12.44: Dat same day, us guys wen give guys dea jobs.
Neh 13.30: I set up da jobs fo da pries guys an da Levi ohana guys, so dat ery one a