2Ki 25.23: Ishmael Netaniah boy, Johanan Kareah boy, Seraiah Tanhumet da Netofat guy boy, Jaazaniah
Ezr 8.12: From da Azgad ohana: Johanan Hakkatan boy, wit 110 odda guys.
Neh 12.11: Afta Joiada, his boy Johanan come da main pries guy.
Neh 12.22: use all da time da main pries guys was Eliashib, Joiada, Johanan, an Jaddua.
Neh 12.23: da main Book Fo Da Name A All Da Peopo, till da time Johanan, Eliashib boy, was da main pries.