Exo 26.3: Join togedda five piece cloth, long side to long side, fo make
Exo 26.9: Join 5 piece goat hair cloth long side to long side fo make one
Exo 26.9: long side to long side fo make one side a da tent, an join 6 piece goat hair cloth side by side togedda fo make da
2Ki 25.19: da Judah army, dat go bring guys from all ova da land fo join da army, an sixty a da regula peopo dat dey find inside
Neh 4.6: Now, us guys wen build da wall till da whole wall stay join togedda awready an no mo puka, an ony half way mo high fo