Luk 3.29: boy; Joshua, he Eliezer's boy; Eliezer, he Jorim's boy; Jorim, he Mattat's boy; Mattat, he Levi's boy; Levi, he Simeon's