Exo 17.9: Moses tell Joshua, “Pick some guys fo go wit you, an go make fight wit da
Exo 17.10: Da nex day, Joshua do wat Moses wen tell um fo do.
Exo 17.13: So Joshua dem, dey win da fight.
Exo 17.14: Tell Joshua dis wen you write um: ‘Da Amalek peopo, I goin wipe out
Exo 24.13: Moses an his helpa guy Joshua start fo go up God's mountain.
Exo 24.14: Wait fo me an Joshua come back by you guys.
Exo 32.17: Moses come da place wea Joshua stay waiting fo him.
Exo 32.17: Joshua hear da peopo making plenny noise.
Exo 33.11: But da young helpa guy fo Moses, dat Joshua Nun's boy, he no go way from inside da tent, he stay dea.
Deu 22.19: Joshua Goin Take Charge Afta Moses (31:1 - 31:8) 71.
Deu 1.38: But yoa helpa guy, Joshua, Nun's boy, he goin go inside dea.
Deu 3.21: “Dat time, I tell Joshua wat he gotta do: ‘You awready wen see wit yoa own eyes wat
Deu 3.28: But put Joshua in charge.
head: Joshua Goin Take Charge Afta Moses
Deu 31.3: Joshua, he goin go ova in front you guys too, jalike Yahweh wen
Deu 31.7: Den Moses tell Joshua fo come by him.
Deu 31.14: Call Joshua, an go stand togedda inside da Tent Fo Come Togedda Wit
Deu 31.14: So Moses an Joshua go Da Tent Fo Come Togedda Wit Yahweh.
Deu 31.19: “Now you an Joshua, write down dis song fo yoaself.’
Deu 31.23: Dis, how Yahweh wen tell Joshua, Nun's boy, wat he gotta do: “Stay real strong, wit plenny
Deu 32.44: Moses wen come wit Joshua, Nun's boy, an tell eryting dis song say so da peopo can
Deu 34.9: Den God spirit take ova Joshua, Nun's boy, an make um know wat fo do erytime.
Deu 34.9: Cuz befo Moses mahke, he wen put his hands on top Joshua fo show he da one goin lead da peopo afta him.
Deu 34.9: So da Israel peopo lissen Joshua, an do wat Yahweh tell Moses dey gotta do.
Deu 34.10: Yahweh wen know Joshua, jalike wen one guy stay talking wit his friend.
1Ki 16.34: Dass wat Joshua, Nun boy, tell befo time, cuz Yahweh tell um fo say dat.
2Ki 23.8: kine gods, dat stay by da gate fo go inside da palace wea Joshua live.
Neh 8.17: Cuz from Joshua time (az Nun's boy), till den, da Israel peopo neva make
Luk 3.29: Elmadam's boy; Elmadam, he Er's boy; Er, he Joshua's boy; Joshua, he Eliezer's boy; Eliezer, he Jorim's boy; Jorim, he
Act 7.45: Den bumbye Joshua wen bring dem inside dis land.
Heb 4.8: David not talking bout da time Joshua wen take da peopo inside da land, you know.”
Heb 4.8: Cuz if Joshua wen give dem rest, den God no need fo talk bumbye bout one