2Ki 15.5: Jotam, da king's boy, stay take charge da palace, an was da
2Ki 15.7: An Jotam, his boy, come da nex king.
2Ki 15.30: Dat happen wen Jotam, Uzziah's boy, stay da Judah king fo twenny year.
head: Jotam Da Judah King
2Ki 15.32: Remaliah's boy, stay da king inside Israel fo two year, Jotam, Uzziah da Judah king boy, come king.
2Ki 15.33: Jotam was twenny-five year ol wen he come king, an he stay king
2Ki 15.34: Da way Yahweh see um, Jotam do wat stay right, jalike eryting his fadda Uzziah wen do.
2Ki 15.35: Jotam build da Mauka Gate fo da Temple Fo Yahweh again.
2Ki 15.36: All da odda stuff dat Jotam wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 15.38: Wen Jotam mahke, dey bury him wit his ancesta guys inside his